نشرات مستقیم

  نشرات از طریق اقمار مصنوعی برای افغانستان

  نشرات از طریق اقمار مصنوعی برای افغانستان

  از تاریخ 25.10. 2015 تا 25. 03. 2016

  برای افغانستان و دیگر کشورهای شرق نزدیک و اوسط، از طریق اقمار مصنوعی

  - «اکسپریس АМ-6»
  (53 درجه طوال البلد شرقی، چارچوب DVB-S، امواج 10961، 634

  میگا هیرتز، قطبی بودن، عمودی)
  1600 - 1800 МСК ( 1300 - 1500 UTC) چینل اخذه
  «رادیوی CH 55»؛
  - «یمال - 202» (49 درجه طول البلد شرقی، چارچوب DVB-S ، امواج
  3743 میگا هیرتز، قطبی شدن حلقوی چپ) 1600 - 1800 МСК ( 1300 - 1500 UTC) چینل اخذه «رادیوی CH 55».